Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989); các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí chào đón Tết Dương lịch 2024
87/-BC/BTG
24/10/2023
Trần Đình Lạc
BC tháng 10/2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
239/-BC/HU 24/10/2023 BC tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 -KL/TW,ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư TW Đảng (khoa1XI) " v/v đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra,nắm bặt,nghiên cứu dư luận Xã hội " trên địa bàn huyện Bảo lâm
238/-BC/HU 23/10/2023 BC sơ kết công tác kiểm tra,giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm ;phương hướng,nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
68/-CV/UBKTHU 18/10/2023 BC kết quả công tác kiểm tra,giám sát tháng 10& tháng 11/2023
236/-BC/HU 18/10/2023 Bc công đào tạo,bồi dưỡng cán bộ năm 2023-2024
235/-BC/HU 18/10/2023 BC sơ kết quy định số 08 QĐi/TW,ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành TW Đảng
234/-BC/HU 16/10/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ 26-NQ/TW ,ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoa1XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,nhất là cấp chiến lược,đủ phẩm chất,năng lực và uy tin,ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện kế hoạch số 63 -KH/TU,ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy
234/-BC/HU 16/10/2023 BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ 26-NQ/TW ,ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoa1XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,nhất là cấp chiến lược,đủ phẩm chất,năng lực và uy tin,ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện kế hoạch số 63 -KH/TU,ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy
68/-BC/UBKTHU 13/10/2023 BC kết quả công tác kiểm tra,giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tháng 10 năm 2023 & phướng hương tháng 11/2023
230/-BC/HU 10/10/2023 BC Tình hình hoạt động của MTTQ & các Đoàn thể 9 tháng đầu năm 2023
230/-BC/HU 10/10/2023 BC Tình hình hoạt động của MTTQ & các Đoàn thể 9 tháng đầu năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000493967
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 2.895
  •  Trong tháng: 5.639
  •  Trong năm: 286.435