Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm” . Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trắc nghiệm, bắt đầu diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/7/2024. Truy cập vào đường Link : https://forms.gle/Bkvi1Mgn768j3Vi6A để bắt đầu thi
SƠ KẾT 01 NĂM  THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ GẶP MẶT BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. In trang
19/05/2022 07:56 CH

 

Ngày 19/5, Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về  “đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gặp mặt biểu dương điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên-TUV-Bí thư huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện; đồng chí K’Lình- phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi- phó bí thư Huyện ủy- chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy;  lãnh đạo  HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021-2022.

Tiết nghệ văn nghệ chào mừng hội nghị.
Tiết nghệ văn nghệ chào mừng hội nghị.

Để việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của huyện Bảo Lâm đã tổ chức được nhiều lớp học tập, quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Kết luận số 01 của Bộ chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp như;  tổ chức hội nghị quán triệt các chuyên đề, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ cũng như tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử của huyện. Từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Cùng với đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN của huyện; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 13/9/2021của Huyện ủy Bảo Lâm  về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập làm theo Bác; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. 

 Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết.
Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết.

{image id=4)

Các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thề huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện học tập, quán triệt Kết luận 01 của Bộ chính trị và chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa (XI, XII, XIII). Các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đ/c: Nguyễn Trung Kiên-TUV- BT Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
Đ/c: Nguyễn Trung Kiên-TUV- BT Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện năm 2021 và 2022. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền thực hiên kết luận 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dđịa phương; Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương dđạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình học tập chính khóa, chương trình giáo dục trong nhà trường nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ đồng thời chú trọng đến việc tuyên truyền và nhân rộng các mô hình làm tốt, gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Dịp này, Huyện Bảo Lâm đã biểu dương khen thưởng 12 tập thể và 34 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen  và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen  và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen  và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen  và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen  và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen  và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen  và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Huyện Bảo Lâm tặng giấy khen và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đdức, phong cách Hồ Chí Minh

Quốc Tuấn.

 

 

 

 

 

Lượt xem: 605
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000993980
  •  Đang online: 640
  •  Trong tuần: 19.850
  •  Trong tháng: 86.971
  •  Trong năm: 425.448